Verslag ALV 20 april 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering SBC Hart van Brabant donderdag 20 april 2017, 14.00 uur in CC De Schalm, Berkel-Enschot

Aanwezig:
Bestuur: Jan van den Hoof, Huub van Turnhout, Carel Eijkens, Kees van de Ven. Antoon Zwegers afwezig (ziek).
Vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, m.u.v. Gildenbond (afgemeld), ’t Hartje van Oosterhout (afgemeld), D.S.S., Boomstraat 81 en GBBC (deze drie niet afgemeld!!).

1. Opening en vaststelling agenda.

Kees van de Ven leidt de vergadering bij afwezigheid van Antoon Zwegers, die in het ziekenhuis ligt. Huub van Turnhout notuleert.
Kees vraagt de presentielijst te tekenen.

De behandeling van punt 8 en 9 zal in een andere volgorde verlopen. Zie aldaar.

2. Herdenking overledenen.

Kees leest de namen van de 17 overledenen voor en vraagt een minuut stilte om hen te gedenken.

3. Mededelingen.

Er zijn afmeldingen van Piet Pauly (’t HvO),  Toine Zwaans (Gildenbond), Hans Beunes (SBL), Ad Versteden (Jan van Besouw).
Toine Zwaans (Gildenbond) heeft een formulier gestuurd waarop de leden van zijn vereniging hebben ingevuld wie bij noodgevallen gewaarschuwd moeten worden.
Het bestuur van de SBC Hart van Brabant vindt dat een heel zinnig idee en vraagt alle verenigingen te overwegen hetzelfde te doen.

4. Ingezonden en verzonden stukken.

Geen.

5. Verslag Ledenbijeenkomst 25 augustus 2016.

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Daarmee wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de opsteller.
N.B. Bij de rondvraag blijkt dat op p. 3, tweede alinea, niet is opgenomen de afspraak het spelen met 4 spelers in een driebandenteam te evalueren.

6. Jaarverslag van de secretaris.

Kees leest zijn verslag voor, behoudens de resultaten van de PK’s en de teamkampioenschappen libre. Dat zal Jan voor zijn rekening nemen.

Wim van Wanrooij (BCO) vraagt of er voor de bijeenkomst met de zeer sterke A-spelers en hun tegenstanders voldoende aanmeldingen zijn. Kees antwoordt dat er al een aantal aanmeldingen is en dat hij erop vertrouwt dat de bijeenkomst zinvol zal zijn.

7. Evaluatie competities en Persoonlijke Kampioenschappen.

Competitieleider Jan van den Hoof doet verslag:

Persoonlijke Kampioenschappen:
Goede finaledagen, veel arbiters en schrijvers en ook veel belangstelling. Carel Eijkens had gezorgd voor een keurig affiche in alle speellokalen.
Niet goed van ‘Bet Kolen’: een kwartier voor tijd moesten enekele biljarts nog waterpas gezet worden.
De kampioenen: 1e klasse: Frans van Pruijssen (Centrum); 2e klasse: Frans Snelders (Jan van Besouw); 3e klasse: Ben Snoeren (de Kubus); 4e klasse: Theo van Veen (Pius X); 5e klasse: Ad Brekelmans (Reeshof); 6e klasse: Cees v.d. Loo (Jan van Besouw); 7e klasse: Ben Kolsteren (Carambole); 8e klasse: Paul de Kock (D.S.S.); 9e klasse: Piet Vermeer (Centrum).

Driebanden en Bandstoten:
In de B-klasse en lager bestaan de driebandenteams dit jaar uit 4 spelers. Afgesproken is dat we dat experiment aan het eind van de competitie zullen evalueren. Het resultaat daarvan komt aan de orde tijdens de Ledenbijeenkomst in augustus.
Ook de voortzetting van het bandstoten zal dan worden besproken.

Libre:
In het seizoen 2106 – 2017 zijn volgens  Biljartpoint 33 wedstrijden verplaatst. Er waren 33 dubbelpartijen, aanzienlijk meer dan vorig jaar.
Het beginnen op twee tafels in de A-klasse is een succes en wordt gecontinueerd. Wel moet er gezorgd worden voor voldoende bemanning; het kan voorkomen dat je als bezoekende vereniging een handje moet toesteken.
Jan bezoekt veel speellokalen. Veel verenigingen dragen zorg voor een uniform tenue: complimenten! Helaas zijn er ook allerlei bonte afwijkingen van het officiële clubtenue.
Graag serieuze aandacht hiervoor.

Op 13 april werden de teamkampioenschappen libre gespeeld, voor het eerst in het biljartcentrum ’t Hartje van Oosterhout. Een geslaagd evenement. Minpunt was dat er weinig arbiters waren van verenigingen die geen finalist leverden.
Algeheel kampioen werd ’t Hartje van Oosterhout 2; tweede: D.S.S. 5; derde: ’t Huukske 1; vierde: Trouwlaan 1; vijfde: de Kubus 1; zesde: s.b.v. Dongen.
Zij ontvangen allemaal een oorkonde.

De beste spelers in de afzonderlijke libre-klassen (men moet daarvoor minstens de helft van de wedstrijden hebben gespeeld):
A: Cees Verhoeven (Centrum) 98.03 %; B: Frans Vromans (Concordia) 97.85%; C: Wil Kivits (Jeruzalem) 99,05%; D: en de beste van allemaal: Leo van der Lee (de Ketsers) 99,54%; E: Wout Verhoeven (Jan van Besouw) 97,77%; F: Dré Koster (Zuid West) 95,38%.

Het nieuwe seizoen:
Op 26 april vindt een gesprek plaats met de beste spelers van de A-klasse en hun tegenstanders over de extreem hoge moyennes en de grote verschillen met anderen. Een verslag van het gesprek zal worden toegezonden.
Reservespelers staan niet op Biljartpoint (elke pagina kost geld), maar op de eigen site. Kijk op Competities en klik daarna op de spelsoort.
De inschrijvingen verlopen digitaal. Het formulier is te vinden op de site. Dat geldt ook voor het wedstrijdformulier en de mutaties.
Jan stuurt elke vereniging haar ledenlijst met het verzoek om die te actualiseren.

Jan is met een aantal biljartkringen, t.w. KBO Tilburg, Dorpencompetitie Alphen/Riel en Chaam, S.B.K. Oosterhout in gesprek over een Coupe Midden-Brabant. ’t Hartje van Oosterhout 2 zal dan spelen tegen de kampioenen van de andere kringen. Voorlopige datum en plaats: de week van 17 tot 21 juli in ’t Hartje van Oosterhout.

Het wedstrijdprogramma zoals dat op Biljartpoint zal komen staan geldt als het officiële programma. Jan zal ook een digitaal exemplaar naar alle verenigingen sturen.

Jan doet namens het bestuur het voorstel om het minimumaantal te maken caramboles voor de A-klasse te bepalen op 60. De verenigingen met een team in de A-klasse gaan daarmee akkoord. Huub Coenen (Concordia) meent dat dat niet de correcte procedure is: alle verenigingen moeten daarover hun stem kunnen laten horen.
Voorzitter vraagt daarop wie van de andere verenigingen tegen het voorstel is. Geen, waarmee het voorstel is aangenomen.

Wil van Pelt (Jan van Besouw) vraagt of een verzoek van een A-klasseteam om in de B-klasse te mogen spelen kan worden gehonoreerd. Zo’n verzoek zal door het bestuur welwillend worden bekeken.

Wim van Wanrooij (BCO) zegt dat afgesproken is dat de sterkste speler ook in de tweede ronde kan spelen, als hij om geldige reden niet op tijd kan zijn. Voorzitter bevestigt: afspraak is afspraak!
Dat geldt ook voor de afspraak die met Jan van Besouw gemaakt is: spelen op één tafel, maar om 12.30 beginnen.

Voorzitter  Kees constateert dat Jan zeer veel uren maakt voor de SBC Hart van Brabant en ook vrijwel perfect werk levert. Hij vraagt een daverend applaus voor Jan en die krijgt dat van harte!

Omdat de kascommissie twee suggesties wil doen die consequenties kunnen hebben voor de begroting wijzigen we de volgorde in punt 8 en 9, als volgt:

8a. Financieel verslag 2016 – 2017.

Penningmeester Huub van Turnhout licht zijn financieel jaarverslag toe (pag. 1 en 2):
De totale ontvangsten zijn ongeveer gelijk aan de begroting; ook de totale kosten wijken nauwelijks van de begroting af. Een aantal bedragen is geschat, omdat het boekjaar (1 april – 31 maart) niet parallel loopt met het speelseizoen. Het negatief resultaat van € 825,- was ongeveer zo begroot. Met dat resultaat is het verenigingskapitaal (€ 2895,-) teruggelopen naar het beoogde niveau. (pagina 3).

Hierover zijn geen vragen uit de zaal.

8b. Verslag van de kascommissie.

Jos van de Wiel (Hasselt) de heeft samen met Hans Beunes (SBL)de boekhouding van de SBC Hart van Brabant onderzocht en in zeer goede staat bevonden. Hij vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Zulks geschiedt!

Jos verontschuldigt Hans Beunes, die door ziekte van zijn echtgenote de vergadering niet kan bijwonen, en doet mede namens hem twee suggesties:
1. Verhoog de bijdrage voor de PK’s naar 10 euro. Een aantal aanwezigen raadt dat ten sterkste af; het zal veel minder deelnemers aan de PK’s opleveren.
2. Laat het boekjaar lopen van 1 augustus tot 31 juli, dan geven de cijfers een veel nauwkeuriger beeld.

Kees weet dat Joop van Wingerden bij het adverterende notariskantoor een lage prijs voor een wijziging van de statuten kon bedingen. Het is zeer de vraag of dat opnieuw gaat lukken. Men zou rekening moeten houden met een bedrag van meer dan 400 euro. Heeft men er dat bedrag voor over? Het bestuur zou in elk geval moeten onderzoeken welke notaris het goedkoopst is en dat op de Ledenbijeenkomst moeten voorleggen. Jan doet de suggestie het in de vergadering simpelweg af te spreken en het niet in de statuten te veranderen. Daar is in de zaal veel steun voor! Het bestuur zal zich hierover beraden. 

8c. Begroting 2017 – 2018.

Huub licht de begroting 2017 -2018 toe (blz. 1 en 5):
Nu een aantal contracten van adverteerders afloopt en de bijdrage van de Tilburgse Sportraad uitermate twijfelachtig wordt, is het nodig om de teambijdragen weer op het oude peil te brengen, of zelfs nog te verhogen. De competities worden daarmee zelfdekkend.

Kees brengt de voorstellen achtereenvolgens in stemming:
De teambijdrage libre gaat naar 40 euro: vergadering in grote meerderheid akkoord.
De teambijdragen driebanden en bandstoten (minder wedstrijden) gaan naar 30 euro: vergadering akkoord.
De bijdrage voor de PK’s gaat naar 6 euro: vergadering akkoord.

Kees dankt Huub voor het vele en nauwkeurige werk.

PAUZE

9. Verkiezing nieuw reservelid  kascommissie.

Jos van de Wiel treedt af, Hans Beunes blijft, Jan Beerens (G.B.B.C.), reservelid, wordt lid. Jan Bettonviel (de Kubus) meldt zich als nieuw reservelid.

Kees verzuimt hier de kascommissie te bedanken. Bij deze en bij mail alsnog!

10. Bestuursverkiezing.

Huub van Turnhout is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor nog één jaar. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd.

11. PR en Nieuwe Website.

Carel Eijkens rapporteert zijn resultaten: een mooie nieuwe site, automatisering van formulieren middels een te ontvangen inlogcode voor de (wedstrijd-)secretarissen, publiciteit voor de SBC Hart van Brabant via regionale weekbladen.

Sponsoren staan niet te trappelen. Met ’t Hartje van Oosterhout is een driejarige overeenkomst gesloten. Carel heeft voor elk speellokaal een ingelijste poster: “wij zijn lid van de SBC Hart van Brabant.”

Kees dankt Carel voor het vele werk. Een luid applaus van de zaal is zijn deel.

12. Rondvraag.

Huub Coenen (Concordia) heeft in de notulen niet kunnen terugvinden dat het spelen met 4 spelers in de driebandenteams zal worden geëvalueerd. Kees erkent dat dat een omissie is in de notulen van de Ledenbijeenkomst: het is wel degelijk afgesproken. We komen er in de augustus 2017 op terug. Tussentijds blijkt overigens dat de wedstrijden op een redelijke tijd zijn afgelopen.

Jan Bettonviel (de Kubus) vraagt volgende keer te zorgen voor een microfoon in de zaal. Dat gaan we zeker doen!!

Jan van den Hoof meldt nog de data voor de teamkampioenschappen driebanden: 5 en 6 juli in de Schalm, en bandstoten, 7 juli bij D.S.S.

Jan stuurt de moyennes voor volgend jaar binnen enkele dagen toe.

13. Sluiting.

Nog voor vieren dankt Kees van de Ven zijn medebestuurders en vooral de aanwezigen in de zaal voor hun inbreng, hun betrokkenheid en discipline.

Kees van de Ven, secretaris.