Verslag Ledenbijeenkomst donderdag 17 augustus 2017

Notulen Ledenbijeenkomst donderdag 17 augustus 2017 14.00 uur.

café ‘Ons Elleke’ (Raadhuis), Raadhuisstraat 54, Berkel-Enschot.

Aanwezig:
Het bestuur: Jan van den Hoof, Huub van Turnhout, Kees van de Ven
Vertegenwoordigers van alle verenigingen m.u.v Drömof en Boomstraat 81  (beide zonder bericht).

  1. Opening en vaststelling agenda.

Kees van de Ven heet de aanwezigen van harte welkom.
Ellen heeft de zaal mooi ingericht, maar er is maar één microfoon.

De vergadering is akkoord met de agenda.

  1. Uitbreiding bestuur.

Op de oproep van het bestuur kandidaten voor de twee vacante bestuursfuncties voor te dragen zijn geen reacties gekomen. Jan van den Hoof heeft de heren Hans Beunes en Cor Roegies bereid gevonden de functie van voorzitter resp. PR-functionaris op zich te nemen.

Kees vraagt of de vergadering akkoord gaat met de benoeming van Hans in het bestuur. In april zal hij in de functie van voorzitter worden benoemd. De vergadering gaat unaniem akkoord.

Hans stelt zich voor. Na lang aandringen heeft hij besloten de functie te aanvaarden. Zijn motto: vriendschap, collegialiteit en gezelligheid. Hij zal zeer serieus nemen wat leden naar voren brengen. Hij is van mening dat het zittende bestuur veel waardering verdient voor al het werk.

Kees draagt de leiding van de vergadering over aan Hans. Diens eerste taak is de vergadering te vragen akkoord te gaan met de benoeming van Cor Roegies. Unaniem!

Cor: 61 jaar en lid van Jan van Besouw; hij vraagt om ideeën. (Zie verder punt 8.)

  1. Ingekomen en verzonden stukken. Mededelingen.

Afmelding van Antoon Zwegers (GBBC), hij laat iedereen groeten.

  1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2017.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opsteller.

N.a.v. pt. 6 doet Kees verslag van de cursus arbitrage kader 38-2, die ’s ochtends door internationaal arbiter Theo Weijenhoven is gegeven. Ter herinnering: de zeer sterke spelers in de A-klasse kader 38-2, hun tegenstanders libre. Kees heeft de spelers gevraagd zich goed voor te bereiden op de arbitrage. Onhandig of onjuist arbitreren zou ten koste gaan van het speelplezier. Kees vraagt nu aan de bestuurders erop toe te zien dat de spelers de arbitrage oefenen.

  1. Evaluatie competitie Driebanden en Bandstoten.

Jan van den Hoof:
Begin juni is aan alle verenigingen de vraag gesteld het driebanden met 4 spelers per team en de competitie bandstoten te evalueren.Met name voor het driebanden was de respons bedroevend gering.
Het bestuur heeft op basis van eigen waarneming en gesprekken besloten:
Driebanden: de 1e en 2e klasse spelen met drie spelers en 60 beurten. De overige klassen spelen met vier spelers en 50 beurten.
Bandstoten: wordt gecontinueerd, zeker nu verenigingen toegezegd hebben volgend jaar mee te doen.

Zoals Mr. Frank Visser altijd zegt: “Dit is de uitspraak en daar moet u het mee doen.”

Huub Coenen (Concordia) stelt voor om 40 beurten te laten spelen. Ondanks licht verzet van met name Jan van Zon (Ketsers) en Piet Pauly (’t HvO) houdt het bestuur vast aan de afspraak die we met zijn allen gemaakt hebben:

Een dergelijk voorstel dient tenminste vijf weken voor de vergadering bij het bestuur te worden ingediend. Als het bestuur het voorstel op de ALV of Ledenbijeenkomst wil bespreken, wordt het aan alle verenigingen gestuurd voor overleg met de betrokken spelers.

Gerard Verschuren (S.B.L.) oppert een evaluatieformulier te ontwerpen. Jan zegt dat zo’n formulier is toegezonden.

De resultaten:
Driebanden:
De kampioenen: 1e klasse: Bet Kolen 1; 2e klasse: Jan van Besouw 1; 3e klasse:  Gildenbond 2; 4e klasse: G.B.B.C. 1; 5e klasse: Gildenbond 4. Algeheel kampioen werd Bet Kolen 1. Tijdens de teamkampioenschappen waren voldoende schrijvers en tellers aanwezig. Dank hiervoor.

Bandstoten:
Kampioen in de 1e klasse: S.B.L. 1, in de 2e klasse: Reeshof 2. Algeheel kampioen werd Reeshof 2. Goede sfeer en veel belangstelling!

Coupe Midden-Brabant: wij werden vertegenwoordigd door algeheel librekampioen ’t Hartje van Oosterhout 2. Dommelberg van SBK Oosterhout won de Coupe.

  1. Mededelingen competitieleider m.b.t. het seizoen 2017 – 2018.

Jan:
-Late toezending programma: nu veel minder wijzigingen. Binnenkort mutatie 1.
-Door late wijzigingen was het niet gemakkelijk het competitieschema rond te krijgen. Er zijn nu 6 klassen van 11 teams en 1 van 8 teams (anderhalve competitie).
-De verenigingen gingen digitaal akkoord met de toetreding van de nieuwe vereniging Bet Kolen.
-38-2: Jan benadrukt nog eens het belang van goed arbitreren. (N.B. Een alerte schrijver kan hieraan zijn bijdrage leveren!)
-Wedstrijdformulier (wordt eerdaags toegezonden) sturen naar uitslagen@hvb-comp.nl, waaraan de adressen van Jan en Cor gekoppeld zijn.
-In de A-klasse beginnen de hoogste en de laagste speler, mits twee biljarts ter beschikking zijn. Op het biljart waar de hoogste speler speelt moeten kaderlijnen getrokken zijn. (Cees Oerlemans van Zuid West kan een kaderbak leveren!).
-Alle wijzigingen van wedstrijden moeten aan de competitieleider worden gemeld.
-Spelers die na de eerste helft van de competitie worden opgegeven zijn niet speelgerechtigd voor het seizoen 2017 – 2018. Jan kan dispensatie verlenen als terugtrekken van een team dreigt.
-Wedstrijden beginnen om 13.00 uur, Jan van Besouw 1 en 2 om 12.30.
-Let op parkeren met schijf of kaart!
-B.V.P, Trouwlaan, Hasselt en Drömof hebben het maximumaantal spelers (8) opgegeven.
-De lijst algemeen reserves komt op onze site hvb-comp.nl.
-Minimumaantal caramboles voor de A-klasse is 60. Door het toevoegen van een klasse is ook voor een aantal andere klassen het minimumaantal aangepast.
-KBO-De Schalm, Manneke’s en de Carambole, die thuis waren in CC De Schalm, spelen de nieuwe competitie in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot (013-5331333).

Persoonlijke Kampioenschappen:
-Voorrondes van 21 november t/m 1 december 2017.
-Finales 15 – 16 februari 2018.
-Inschrijfformulier wordt toegezonden; inschrijving sluit op 1 oktober 2017.

Jan onderzoekt de mogelijkheid persoonlijke kampioenschappen driebanden en bandstoten te organiseren.

Beste spelers (driebanden minstens zeven, bandstoten minstens 6 wedstrijden gespeeld):

Driebanden: Willem Kramer (Boomstraat 81), 97,5 % van zijn caramboles behaald.

Bandstoten: Henk Stout (Drömof): 98,2%.

Helaas ontbreken vertegenwoordigers van beide verenigingen om de oorkondes in ontvangst te nemen.

Aan het eind van zijn lange verhaal wenst Jan alle spelers een sportieve, gezellige en spannende competitie toe.

  1. Wijziging boekjaar van 1 april t/m 31 maart naar 1 augustus t/m 31 juli.

Penningmeester Huub van Turnhout:
Voor deze wijziging van de Statuten dient 75% van de leden aanwezig is. Er zijn nu twee verenigingen niet vertegenwoordigd.
Huub betoogt dat het veel gemakkelijker is het boekjaar gelijk te laten lopen met het speeljaar. Het huidige boekjaar dient dan met vier maanden te worden verlengd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

  1. Website/Sponsoring

De nieuwe PR-functionaris Cor Roegies stelt dat de website, die qua informatie zeer goed functioneert, wel een opknapbeurt nodig heeft. Sponsoren moeten een goed podium hebben.
Cor ziet liever een club van honderd sponsoren die ieder een gering bedrag inbrengen.

Toine Zwaans (Gildenbond) beschrijft zijn werkwijze: leerzaam en inspirerend!

  1. Financiële zaken

Huub vindt dat we er financieel goed voor staan. Alle bijdragen voor de librecompetitie zijn binnen.

10. Kaskommissie

Wim Siegenthaler (ZW) treedt toe tot de kascommissie; Sam Stalpers (BVP) meldt zich als reservelid.

11. Rondvraag

Toine Zwaans (Gildenbond) vraagt applaus voor het werk van Jan van den Hoof. De vergadering laat merken het ten volle met Toine eens te zijn.

Jos van de Wiel (Hasselt): we hebben maar één team meer. Hij vraagt zijn collega-bestuurders aspirant-biljarters die niet geplaatst kunnen worden door te sturen naar de Hasselt.

12. Sluiting

Hans dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een plezierig, vriendschappelijk biljartseizoen.

Kees van de Ven, secretaris